دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • پیوندهای مفید

فهرست افراد


آقای دکتر علی نشاسته ریز
معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع
دانشکده پزشکی
خانم رویا طهرانی
مسئول دفتر
دانشکده پزشکی
آقای علیرضا شریفی اعلم
رئیس امور اداری
دانشکده پزشکی
آقای مجید عباسی
مسئول کارگزینی
دانشکده پزشکی
خانم اکرم جعفرپور
کارشناس
دانشکده پزشکی
آقای علی آزادی
مسئول نقلیه
دانشکده پزشکی
آقای خشایار آل داوود
مسئول خدمات
دانشکده پزشکی
آقای فرج الله صدیقی کلرمی
کارشناس کارگزینی
دانشکده پزشکی
خانم معصومه فرج زاده
کارشناس کارگزینی
دانشکده پزشکی
خانم سمیه رهبری گنجه
کارشناس امور بیمارستان ها
دانشکده پزشکی
خانم لیلا یحیوی طسوج
بایگان کارگزینی
دانشکده پزشکی
آقای محمدرضا کشوری تجری
کارشناس کارگزینی
دانشکده پزشکی
آقای ظهراب ظفری شجاع
تاسیسات
دانشکده پزشکی
آقای محمدمهدی آقا مهدی
کارشناس تاسیسات
دانشکده پزشکی
آقای رضا اسکندری نژاد
مسئول دبیرخانه
دانشکده پزشکی
آقای صالح احدی نخود آباد
نامه رسان
دانشکده پزشکی
خانم فاطمه مسعودی
ماشن نویس
دانشکده پزشکی
آقای اکبر عشقی رشکوئیه
نامه رسان
دانشکده پزشکی
آقای منصور فتحی پشتیری
نامه رسان
دانشکده پزشکی
آقای اقبال صفایی
مسئول انبار
دانشکده پزشکی
خانم مهندس مرضیه نصراللهی
کارشناس رایانه -راهبر سیستم چارگون
دانشکده پزشکی
خانم مهندس زهرا عظیمی
کارشناس رایانه
دانشکده پزشکی
خانم مهندس هدی عالی
کارشناس رایانه
دانشکده پزشکی
آقای حمید کیهان فر
کارپرداز
دانشکده پزشکی
آقای شکور خسروی
کارپرداز
دانشکده پزشکی
آقای حسین میرزایی
کارپرداز
دانشکده پزشکی
آقای حسین بزرگ زاده
نامه رسان
دانشکده پزشکی
خانم عفت حیدری
حسابدار
دانشکده پزشکی
خانم لیلا استاد ابراهیم
سرپرست امور مالی
دانشکده پزشکی
خانم آزاده شفایی راد
حسابدار
دانشکده پزشکی
خانم صفیه طاهری فشی
حسابدار مسئول
دانشکده پزشکی
آقای منوچهر گودرزی
حسابدار مسئول
دانشکده پزشکی
خانم معصومه عباسی
بایگان امور مالی
دانشکده پزشکی
آقای تقی پریشان
حسابدار
دانشکده پزشکی
آقای میثم برناس
مسئول اموال
دانشکده پزشکی
خانم نرگس شکوری
متصدی امور دفتری
دانشکده پزشکی
خانم زهرا گلین مرادیان
متصدی امور دفتری
دانشکده پزشکی

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها