دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • پیوندهای مفید

فهرست افراد


آقای دکتر امیر ضیایی
معاون آموزش پزشکی عمومی
دانشکده پزشکی
AmouzeshGP-MCiums.ac.ir
آقای علی اشرف خضری
مسئول دفتر سمعی بصری
دانشکده پزشکی
خانم الهام امیری تبار
مسئول دفتر آموزش پزشکی
دانشکده پزشکی
خانم نازیلا آفندیده
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم ام البنین رحمانی
مسئول دفتر
دانشکده پزشکی
خانم فهیمه زندی حاجی آبادی
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم افسانه شاپوری
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم راحله شیرخانی
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم عصمت حیدری
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم گلناز عظیمی
کارشناس آموزش
دانشکده پزشکی
خانم نسرین طاهری نسب
کارشناس آموزش
دانشکده پزشکی
خانم سکینه میرزایی
ماشین نویس
دانشکده پزشکی
خانم منصوره فرهنگ
مسئول امتحانات
دانشکده پزشکی
خانم سیما هریوندی
کارشناس خدمات آموزشی
دانشکده پزشکی
خانم لادن هومند
کارشناس مسئول آموزش پزشکی
دانشکده پزشکی
خانم رضوانیه یداللهی
کارشناس خدمات آموزشی
دانشکده پزشکی
آقای دکتر عباس غلامی
قائم مقام معاونت آموزش پزشکی عمومی
دانشکده پزشکی
آقای مهدی حدادی
مسئول دفتر آموزش پزشکی
دانشکده پزشکی

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها