دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • پیوندهای مفید

فهرست افراد


آقای دکتر ابوالفضل باقری فرد
مدیرگروه-معاون پژوهشی مرکز
مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان
bagheri.aiums.ac.ir
آقای دکتر سید مانی مهدوی
معاون آموزشی مرکز
مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
آقای دکتر منصور ابوالقاسمیان

مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان
آقای دکتر علیرضا پهلوان صباغ

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
آقای دکتر کریم پیسوده

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
آقای دکتر علی ترکمان

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
آقای دکتر محمود جبل عاملی

مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان
آقای دکتر داود جعغری کردلر

مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان(رئیس مرکز)
آقای دکتر خدامراد جمشیدی

مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان
آقای دکتر سام حاجی علیلو سامی

مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان
hajialiloosami.siums.ac.ir
آقای دکتر محمد رازی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)(مدیرگروه پزشکی ورزشی)
razi.miums.ac.ir
آقای دکتر ابراهیم زنوزی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
آقای دکتر امیر سبحانی عراقی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
آقای دکتر هومن شریعت زاده

مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان
آقای دکتر ابراهیم عامری مهابادی

مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان
آقای دکتر مهدی عباس زاده

مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
آقای دکتر علیرضا غزنوی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
آقای دکتر حسین فراهینی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
آقای دکتر کاوه قرنی زاده

مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان
gharanizadeh.kiums.ac.ir
آقای دکتر مرتضی کلهر

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
آقای دکتر مهدی مقتدائی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
moghtadaei.miums.ac.ir
آقای دکتر نوید نبی زاده

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
nabizadeh.niums.ac.ir
آقای دکتر فرید نجد مظهر

مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان
najdmazhar.fiums.ac.ir
آقای دکتر مرتضی نخعی امرودی

مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان
nakhaei.miums.ac.ir
آقای دکتر فرشاد نیکویی

مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان
آقای دکتر بیژن ولی الهی

مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان
آقای دکتر حمیدرضا یزدی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
آقای دکتر علی یگانه

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
yeganeh.aiums.ac.ir
آقای دکتر حسن قندهاری

مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان
ghandhari.hiums.ac.ir
آقای دکتر سعید صباغان جاغرق

مرکز آموشی درمانی شفایحیائیان

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها