دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • پیوندهای مفید

فهرست افراد


آقای دکتر حسین شاهرخ
مدیر گروه
مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد
آقای دکتر پژمان شادپور
معاون آموزشی پژوهشی مرکز- معاون آموزشی گروه
مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
shadpour.piums.ac.ir
خانم دکتر مریم امامی

مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد
آقای دکتر کمال حسینی شکرآبی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
آقای دکتر محمدعلی زرگرشوشتری

مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد
آقای دکتر محمد جواد سلیمانی آشتیانی

مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد
آقای دکتر هرمز سلیمی

مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد
salimi.hiums.ac.ir
آقای دکتر مسعود اعتمادیان

مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد
آقای دکتر محمدعلی قائد

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
آقای دکتر رضا کفاش نیری

مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد
آقای دکتر کوشا کمالی

مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد
آقای دکتر اسعد مرادی

مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی
moradi.aiums.ac.ir
خانم دکتر رباب مقصودی

مرکز آموزشی درمانی شهیدهاشمی نژاد
آقای دکتر کاوه مهر آوران

مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد
آقای دکتر رضا دهقانی اطهر

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
آقای دکتر فرزام تجلی

مرکزآموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها