دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • پیوندهای مفید

فهرست افراد


خانم دکتر مژگان عسگری
مدیر گروه
مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد
آقای دکتر علیرضا صادقی پور
معاون آموزشی گروه

آقای دکتر علی زارع مهرجردی


خانم دکتر مریم ابوالحسنی

مرکزآموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد
abolhasani.miums.ac.ir
خانم دکتر پگاه بابا حیدریان

مرکزآموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
خانم دکتر بهناز بوذری


خانم دکتر مهشید پناهی شمس آباد

مرکزآموزشی درمانی فیروزگر
خانم دکتر ماندانا رحیمی

مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد
آقای دکتر ناصر رخشانی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
rakhshan.niums.ac.ir
خانم دکتر مهتاب رهبر

مرکزآموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع)
آقای دکتر علی زارع میرزائی

مرکزآموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
خانم دکتر نسرین شایانفر

مرکزآموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
shayanfar.niums.ac.ir
خانم دکتر تینا شوشتری زاده

مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان
خانم دکتر مریم کدیور

مرکزآموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
خانم دکتر زهرا مجد جباری

دانشکده پزشکی
خانم دکتر میترا مهرآزما

مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها