دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • پیوندهای مفید

فهرست افراد


آقای دکتر محمدمهدی پرورش ریزی
مدیر گروه
مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
parvaresh.mmiums.ac.ir
آقای دکتر مصطفی سلطان سنجری
معاون آموزشی گروه
مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
soltansanjari.miums.ac.ir
آقای دکتر محسن بهمنی کشکولی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
bahmanikashkouli.miums.ac.ir
آقای دکتر احد صداقت

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
sedaghat.aiums.ac.ir
خانم دکتر روشنک علی اکبری نواحی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
navahi.riums.ac.ir
خانم دکتر لیلا غیاثیان

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
ghiasian.liums.ac.ir
آقای دکتر علیرضا فروتن جزی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
foroutan.ariums.ac.ir
آقای دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
ghasemifalavarjani.kiums.ac.ir
آقای دکتر مهدی مدرس زاده اصفهانی فرد

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
modarreszadeh.miums.ac.ir
خانم دکتر آرزو میرآفتابی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
miraftabi.aiums.ac.ir
آقای دکتر مسعود ناصری پور
رئیس دانشگاه
مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
naseripour.miums.ac.ir
آقای دکتر نوید نیلفروشان

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
nilforoushan.niums.ac.ir
آقای دکتر مسیح هاشمی خوراسگانی
رئیس بیمارستان لولاگر
مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
hashemi.miums.ac.ir
آقای دکتر کاوه ابری اقدم

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
abri.kiums.ac.ir
آقای دکتر رضا اسدی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
asadi.riums.ac.ir
آقای دکتر پاشا انوری

مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی
anvari.piums.ac.ir
آقای دکتر غلامحسین آقائی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
aghaee.ghiums.ac.ir
آقای دکتر حسین آقائی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
aghaee.hiums.ac.ir
خانم دکتر یاسمن هادی

مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی
آقای دکتر حمیدرضا حسنیمشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها