دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

فهرست افراد


آقای دکتر محمد ابراهیم خمسه
مدیر گروه
مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
khamseh.miums.ac.ir
آقای دکتر محمد مهدی ادیب سرشکی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
آقای دکتر محمود ارشد


آقای دکتر حسین اژدرکش

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
ajdarkosh.hiums.ac.ir
خانم دکتر سیمین الماسی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
خانم دکتر آیدا ایران پور

مرکز آموزش درمانی فیروزآبادی
خانم دکتر شیرین ایزدی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
آقای دکتر شهرام آگاه


خانم دکتر عاطفه آموزگار

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
آقای دکتر علی باسی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
خانم دکتر هدیه باقر زادگان


آقای دکتر امیرحسین بقراطیان


آقای دکتر سیدهادی پورمقیم

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
poormoghim.hiums.ac.ir
خانم دکتر فاطمه تاجیک رستمی

مرکز آموزش درمانی فیروزآبادی
tajikrostami.fiums.ac.ir
آقای دکتر مصدق جباری


آقای دکتر آریا جنا بی


آقای دکتر علی جوادزاده


آقای دکتر سید علی جوادموسوی


آقای دکتر مرتضی حسن زاده


آقای دکتر انوشه حقیقی


آقای دکتر غلامرضا حمصی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
آقای دکتر سیامک خا لقی


خانم دکتر نیلوفر خدا بنده لو


آقای دکتر محمدرضا خونساری

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
khonsari.mriums.ac.ir
خانم دکتر فرحناز دادرس

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
خانم دکتر مژده ذبیحی یگانه


خانم دکتر عاطفه رئوفی


خانم دکتر شهرزاد رحمنی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
rahmani.shiums.ac.ir
آقای دکتر نادر رضائی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
rezaie.niums.ac.ir
آقای دکتر سید محسن رضوی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
آقای دکتر فرهاد زمانی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
zamani.fiums.ac.ir
خانم دکتر طاهره زروک آهی محله


خانم دکتر شکوفه ساوج

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
خانم دکتر فروغ سبزه قبائی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
آقای دکتر سید جمال الدین سجادی جزی


خانم دکتر فرشته سدادی


آقای دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی


آقای دکتر هوشنگ سند گل


آقای دکتر هادی شهراد بجستانی


آقای دکتر علی شهریاری احمدی


خانم دکتر فاطمه شیرانی


آقای دکتر سید حسین صمدانی فرد


آقای دکتر امیر ضیا ئی


خانم دکتر میترا ظریف کار


آقای دکتر محسن عربی

مرکز آموزش درمانی فیروزآبادی
arabi.miums.ac.ir
خانم دکتر شهرزاد عصاره


آقای دکتر یوسف عطائی پور


آقای دکتر عباس غلامی


آقای دکتر هاشم فخریاسری

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
آقای دکتر فرشید فرداد


آقای دکتر امیرحسین فرجی نعلچیگر

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
faraji.ahiums.ac.ir
آقای دکتر امیرحسین فقیهی کاشانی


آقای دکتر وحید کاوه

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
خانم دکتر ناهید کیان مهر


آقای دکتر سیاوش کورانی فر


خانم دکتر مرجان مخترع


آقای دکتر واهان مرادیانس


خانم دکتر بهاره مرغوب


آقای دکتر محسن مسعودی


خانم دکتر زهره مقسومی

مرکز آموزش درمانی فیروزآبادی
maghsoomi.ziums.ac.ir
خانم دکتر طاهره ملکوتیان


آقای دکتر روزبه نقشین


آقای دکتر مهدی نیکخواه

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
nikkhah.miums.ac.ir
خانم دکتر روشنک هاشمی نسب زواره


آقای دکتر علیرضا هجرتی


خانم دکتر نفیسه انصاری نژاد

بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
ansarinejad.niums.ac.ir
خانم دکتر دلارام اسکندری


eskandari.diums.ac.ir
خانم دکتر حمیده اکبری


akbari.haiums.ac.ir
آقای دکتر تقی ریاحی

بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
riahi.tiums.ac.ir
خانم دکتر نسترن خداکریم

بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
khodakarim.niums.ac.ir
آقای دکتر علیرضا موید کاظمی

بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
آقای دکتر علیرضا نوروزی

بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
آقای دکتر رامین ملبوس باف

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
آقای دکتر محمد امین عباسی اسلاملو

مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی
خانم دکتر الهه میرزازاده

مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها