دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

فهرست افراد


آقای دکتر محمد مهدی ادیب سرشکی


آقای دکتر محمود ارشد


آقای دکتر حسین اژدرکش


خانم دکتر سیمین الماسی


خانم دکتر آیدا ایران پور


خانم دکتر شیرین ایزدی


آقای دکتر شهرام آگاه


خانم دکتر عاطفه آموزگار


آقای دکتر علی با سی


خانم دکتر هدیه باقر زادگان


آقای دکتر امیرحسین بقراطیان


آقای دکتر سیدهادی پورمقیم


خانم دکتر فاطمه تاجیک رستمی


آقای دکتر مصدق جباری


آقای دکتر آریا جنا بی


آقای دکتر علی جوادزاده


آقای دکتر سید علی جوادموسوی


آقای دکتر مرتضی حسن زاده


آقای دکتر انوشه حقیقی


آقای دکتر غلامرضا حمصی


آقای دکتر سیامک خا لقی


خانم دکتر نیلوفر خدا بنده لو


آقای دکتر محمد ابراهیم خمسه
مدیر گروه

آقای دکتر محمدرضا خونساری


خانم دکتر فرحناز دادرس


خانم دکتر مژده ذبیحی یگانه


خانم دکتر عاطفه رئوفی


خانم دکتر شهرزاد رحمنی


آقای دکتر نادر رضائی


آقای دکتر سید محسن رضوی


آقای دکتر فرهاد زمانی


خانم دکتر طاهره زروک آهی محله


خانم دکتر شکوفه ساوج


خانم دکتر فروغ سبزه قبا ئی


آقای دکتر محمد سبزی کاریان


آقای دکتر سید جمال الدین سجادی جزی


خانم دکتر فرشته سدادی


آقای دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی


آقای دکتر هوشنگ سند گل


آقای دکتر هادی شهراد بجستانی


آقای دکتر علی شهریاری احمدی


خانم دکتر فاطمه شیرانی


آقای دکتر سید حسین صمدانی فرد


آقای دکتر امیر ضیا ئی


خانم دکتر میترا ظریف کار


آقای دکتر محسن عربی


خانم دکتر شهرزاد عصاره


آقای دکتر یوسف عطائی پور


آقای دکتر عباس غلامی


آقای دکتر هاشم فخریاسری


آقای دکتر فرشید فرداد


آقای دکتر امیرحسین فرجی نعلچیگر


آقای دکتر امیرحسین فقیهی کاشانی


آقای دکتر وحید کاوه


خانم دکتر ناهید کیان مهر


آقای دکتر سیاوش کورانی فر


خانم دکتر مرجان مخترع


آقای دکتر واهان مرادیانس


خانم دکتر بهاره مرغوب


آقای دکتر محسن مسعودی


خانم دکتر زهره مقسومی


خانم دکتر طاهره ملکوتیان


آقای دکتر روزبه نقشین


آقای دکتر مهدی نیکخواه


خانم دکتر روشنک هاشمی نسب زواره


آقای دکتر علیرضا هجرتی


خانم دکتر نسیم ولی زادهمشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها