دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • پیوندهای مفید

فهرست افراد


آقای دکتر سیدابوالحسن امامی
مدیر گروه- معاون آموزشی گروه-معاون آموزشی پژوهشی مرکز
مرکز آموزش درمانی حضرت فاطمه (س)
emami.saiums.ac.ir
آقای دکتر کامران اسعدی

مرکز آموزش درمانی حضرت فاطمه(س)
asadi.kiums.ac.ir
آقای دکتر حسین اکبری احمدآبادی

مرکز آموزش درمانی حضرت فاطمه (س)
akbari.hiums.ac.ir
آقای دکتر محمدرضا آخوندی نسب میبدی

مرکز آموزش درمانی حضرت فاطمه (س)
akhondi.mriums.ac.ir
آقای دکتر فرهاد حافظی

مرکز آموزش درمانی حضرت فاطمه (س)
hafezi.fiums.ac.ir
آقای دکتر مصطفی ده مرده ئی

مرکز آموزش درمانی شهید مطهری
آقای دکتر یوسف شفائی خا نقاه

مرکز آموزش درمانی حضرت فاطمه (س)
shafaikhanghah.yiums.ac.ir
آقای دکتر محمدجواد فاطمی دخت چاروک

مرکز آموزش درمانی حضرت فاطمه (س)
آقای دکتر سیامک فرخ فرقانی

مرکز آموزش درمانی حضرت فاطمه (س)
farrokhforghani.siums.ac.ir
آقای دکتر طیب قدیمی

مرکز آموزش درمانی شهید مطهری
آقای دکتر عباس کاظمی آشتیانی

مرکز آموزش درمانی حضرت فاطمه (س)
خانم دکتر شراره کرام الدین

مرکز آموزش درمانی حضرت فاطمه (س)
kerameddin.shiums.ac.ir
آقای دکتر حمید کریمی اصطهباناتی

مرکز آموزش درمانی شهید مطهری
karimi.hiums.ac.ir
آقای دکتر نوراحمد لطیفی

مرکز آموزش درمانی حضرت فاطمه (س)
latifi.naiums.ac.ir
آقای دکتر غلامرضا موسوی مجد

مرکز آموزش درمانی شهید مطهری
خانم دکتر رخساره یکه یزدان دوست

مرکز آموزش درمانی حضرت فاطمه (س)
yazdandoost.roiums.ac.ir
آقای دکتر رضا وقردوست

مرکز آموزش درمانی حضرت فاطمه (س)

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها