دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • پیوندهای مفید

فهرست افراد


آقای دکتر مصطفی حسینی
مدیر گروه
مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
hosseini.miums.ac.ir
آقای دکتر علیرضا نگهی
معاون آموزشی گروه
مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
negahi.aiums.ac.ir
آقای دکتر محمداسماعیل اکبری


آقای دکتر مسعود بقائی وجی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
baghaei.miums.ac.ir
آقای دکتر عبدالرضا پازوکی


خانم دکتر فریبا جها نگیری


آقای دکتر مسعود حقیقی کیان


آقای دکتر محسن خالقیان

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
khaleghian.miums.ac.ir
آقای دکتر مرتضی خوانین زاده

مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد
khavaninzadeh.miums.ac.ir
آقای دکتر مجید رضائی طاویرانی


آقای دکتر سام زراعتیان نژاد دوانی


آقای دکتر سیدحمید صالحی


آقای دکتر سعید صفری


آقای دکتر مهدی عالم رجبی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
alemrajabi.miums.ac.ir
آقای دکتر حمیدرضا علیزاده اطاقور

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
alizadeotaghvar.hriums.ac.ir
آقای دکتر غلامرضا کلانترمعتمدی


خانم دکتر بهار محجوبی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
mahjoubi.biums.ac.ir
آقای دکتر سیاوش منشی زاده


آقای دکتر سیدحمزه موسوی


خانم دکتر مهنوش مومنی

مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
momeni.miums.ac.ir
خانم دکتر رضوان میرزائی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
mirzaei.riums.ac.ir
آقای دکتر حسین نجد سپاس

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
najdesepas.hiums.ac.ir
آقای دکتر سیدجواد نصیری


خانم دکتر ناهید نفیسی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
nafissi.niums.ac.ir
آقای دکتر فولاد اقبالی


آقای دکتر جلال واحدیان اردکانی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
vahedian.jiums.ac.ir
آقای دکتر محمد وزیری

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
vaziri.miums.ac.ir
خانم دکتر سهیلا صیاد

بیمارستان فیروزگر
آقای دکتر محسن حسن زاده

مرکزآموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
آقای دکتر حسام قاسم اف

مرکزآموزشی درمانی فیروزآبادی
آقای دکتر محمد کرمان ساروی

مرکزآموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها