دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • پیوندهای مفید

فهرست افراد


آقای دکتر مازیار آذر
مدیر گروه
مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
آقای دکتر مهدی نیکوبخت
معاون پژوهشی مرکز
مرکز آموزش درمانی فیروزگر
آقای دکتر امین جهانبخشی
معاون پژوهشی مرکز
مرکز آموزش درمانی شهدای هفتم تیر
jahanbakhshi.aiums.ac.ir
آقای دکتر حسین جعفری مرندی

مرکز آموزش درمانی شهدای هفتم تیر
jafarimarandi.hiums.ac.ir
آقای دکتر علی بابا شاهی آشتیانی

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
آقای دکتر حامد خردمند

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
آقای دکتر سید خداکرم رستگار

مرکز آموزش درمانی شفا یحیائیان
آقای دکتر سید محمود رمک هاشمی

مرکز آموزش درمانی فیروزگر
آقای دکتر علیرضا طبیب خوئی

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
آقای دکتر آرش فتاحی

مرکز آموزش درمانی شهدای هفتم تیر
fatahi.aiums.ac.ir
آقای دکتر محمد قربانی

مرکز آموزش درمانی فیروزگر
آقای دکتر حسین قلعه نوی

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
آقای دکتر فرید کاظمی گزیک

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
آقای دکتر نوید گلچین

مرکز آموزش درمانی فیروزآبادی فیروزگر
آقای دکتر رضا ملا حسینی

مرکز آموزش درمانی فیروزگر
آقای دکتر اسحق بهرامی
معاون آموزشی گروه
مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
آقای دکتر سید علی احمدی

مرکز آموزش درمانی شهدای هفتم تیر
آقای دکتر منصور پرورش ریزی

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
parvareshrizi.miums.ac.ir
آقای دکتر مهدی نیکوبخت
معاون پژوهشی مرکز
مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها