دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

فهرست افراد


آقای دکتر مهیار غفوری
مدیر گروه
مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
آقای دکتر رامین ابراهیمی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
آقای دکتر علیرضا الماسی نوکیانی

مرکز آموزشی درمانی شهدای هفتم تیر
almasinokiani.ariums.ac.ir
خانم دکتر غزاله امجد

مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی
آقای دکتر محمدرضا بابائی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
آقای دکتر سیدمرتضی باقری

مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد
آقای دکتر محسن دارابی

مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد
آقای دکتر سیدرضا سعادت مصطفوی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
saadat.sriums.ac.ir
آقای دکتر کاوه صمیمی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
samimi.kiums.ac.ir
آقای دکتر علیرضا عزیزآهاری

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
azizahari.ariums.ac.ir
آقای دکتر ایمان محسنی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
آقای دکتر محمد مولوی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
molavi.miums.ac.ir
خانم دکتر لادن یونسی اصل

مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی
خانم دکتر الهام زارعی

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع)

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها