دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • پیوندهای مفید

فهرست افراد


خانم دکتر مریم کاشانیان
مدیر گروه
مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی
خانم دکتر مهناز اشرفی
معاون پژوهشی مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی
پزوهشکده رویان
خانم دکتر نوشین اشراقی

مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی
eshraghi.niums.ac.ir
خانم دکتر شهناز احمدی
معاون آموزشی گروه
مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی
ahmadi.shiums.ac.ir
خانم دکتر آزاده اکبری سنه

مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی
akbarisene.aiums.ac.ir
خانم دکتر فریبا الماسی نوکیانی

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
almassi.fiums.ac.ir
خانم دکتر سهیلا امینی مقدم

رئیس بخش زنان مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
آقای دکتر محمدحسین بدخش

مرکزآموزش درمانی فیروزگر
خانم دکتر مژگان جاودانی مسرورتنها

مرکزآموزش درمانی شهید اکبر آبادی
avedanimasroor.miums.ac.ir
خانم دکتر فروغ جوان منش

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
javanmanesh.fiums.ac.ir
خانم دکتر مریم چمنی

مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی
chamani.miums.ac.ir
خانم دکتر لادن حقیقی

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
haghighi.liums.ac.ir
خانم دکتر سپیده خداوردی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
khodaverdi.siums.ac.ir
خانم دکتر زهرا رئوفی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
raoofi.ziums.ac.ir
خانم دکتر مریم رحیمی

مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی
خانم دکتر ماندانا رشیدی میبدی

مرکز آموزشی درمانی شهید اکیر آبادی
rashidimeybodi.miums.ac.ir
خانم دکتر فتانه زنوزی


خانم دکتر فاطمه شریف زاده محلاتی

مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی
sharifzadehi.fiums.ac.ir
خانم دکتر منصوره شعبانی زنجانی

مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی
خانم دکتر کبری طاهرمنش

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
tahermanesh.kiums.ac.ir
خانم دکتر افسانه قاسمی

مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی
ghasemi.aiums.ac.ir
خانم دکتر مریم کرمعلی

مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی
karamali.miums.ac.ir
خانم دکتر فریده کی پور

مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی
keypour.fiums.ac.ir
خانم دکتر مژگان مختاری

مرکز آموزشی درمانی شهید اکیر آبادی
خانم دکتر ربابه محمد بیگی

مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی
mohammadbeigi.riums.ac.ir
خانم دکتر زهرا مهدی زاده


آقای دکتر ابوالفضل مهدیزاده کاشی

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
mehdizadehkashi.aiums.ac.ir
خانم دکتر اشرف السادات موسوی نجف آبادی

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
mousavinajafabadi.aiums.ac.ir
خانم دکتر شهلا میرگلوی بیات

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
naseripour.miums.ac.ir
خانم دکتر سمیه نوعی تیمورداش

مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی
خانم دکتر سیده شهرزاد هاشمی دیزجی

مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی
hashemidizaji.shiums.ac.ir
خانم دکتر منصوره وحدت

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
vahdat.miums.ac.ir
خانم دکتر سمانه ثقفیان لاریجانی

مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی
خانم دکتر ثمانه رخگیره

مرکزآموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
خانم دکتر مهدیس محمدیان امیری

مرکزآموزشی درمانی فیروزگر

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها