دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • پیوندهای مفید

فهرست افراد


آقای دکتر علی بیداری
مدیر گروه
مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
bidari.aiums.ac.ir
آقای دکتر پیمان حافظی مقدم
معاون آموزشی دستیاری گروه
مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
hafezimoghadam.piums.ac.ir
آقای دکتر حامد بصیرغفوری

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
basirghafoori.hiums.ac.ir
آقای دکتر نادر توکلی

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
tavakoli.niums.ac.ir
آقای دکتر شباهنگ جعفرنژاد

مرکز آموزش درمانی حضرت علی اصغر (ع)
آقای دکتر مجتبی چهاردولی

مرکز آموزش درمانی فیروزگر
آقای دکتر حسن امیری

مرکز آموزش درمانی شهدای هفتم تیر
amiri.hiums.ac.ir
آقای دکتر سید محمد حسینی کسنویه

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
hosseinikasnavieh.smiums.ac.ir
آقای دکتر هژیر حیدری بیگوند

مرکز آموزش درمانی فیروزآبادی
آقای دکتر حمیدرضا خوش نژاد ابراهیمی

مرکز آموزش درمانی حضرت علی اصغر (ع)
آقای دکتر مهدی رضائی

مرکز آموزش درمانی فیروزگر
آقای دکتر محمد امین زارع

مرکز آموزش درمانی شهدای هفتم تیر
آقای دکتر سید حسین شاکر

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
shaker.hiums.ac.ir
آقای دکتر محسن عباسی

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
abbasi.miums.ac.ir
آقای دکتر سعید عباسی

مرکز آموزش درمانی شهدای هفتم تیر
abbasi.siums.ac.ir
آقای دکتر داود فارسی

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
farsi.diums.ac.ir
خانم دکتر فاطمه محمدی

مرکز آموزش درمانی فیروزگر
خانم دکتر سیده مهسا محمودی نژاد دزفولی

مرکز آموزش درمانی حضرت علی اصغر (ع)
آقای دکتر غلامرضا معصومی

مرکز آموزش درمانی فیروزگر
masomi.ghiums.ac.ir
آقای دکتر مانی مفیدی

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
mofidi.miums.ac.ir
آقای دکتر رضا مصدق
معاون آموزشی کارورزان گروه
مرکز آموزش درمانی فیروزگر
آقای دکتر بابک مهشیدفر

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
خانم دکتر سمیرا وزیری

مرکز آموزش درمانی فیروزآبادی
vaziri.siums.ac.ir
آقای دکتر محمدرضا یاسین زاده

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
yasinzadeh.mriums.ac.ir
خانم دکتر رویا اسمعیلی

مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها