دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

فهرست افراد


آقای دکتر علی بیداری
مدیر گروه

آقای دکتر حسن امیری

مرکز آموزش درمانی شهدای هفتم تیر
amiri.hiums.ac.ir
آقای دکتر حامد بصیرغفوری

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
basirghafoori.hiums.ac.ir
آقای دکتر نادر توکلی

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
tavakoli.niums.ac.ir
آقای دکتر شباهنگ جعفرنژاد


آقای دکتر مجتبی چهاردولی

مرکز آموزش درمانی فیروزگر
آقای دکتر پیمان حافظی مقدم

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
hafezimoghadam.piums.ac.ir
آقای دکتر سید محمد حسینی کسنویه

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
hosseinikasnavieh.smiums.ac.ir
آقای دکتر هژیر حیدری بیگوند


آقای دکتر حمیدرضا خوش نژاد ابراهیمی


آقای دکتر مهدی رضائی


آقای دکتر محمد امین زارع

مرکز آموزش درمانی شهدای هفتم تیر
آقای دکتر سید حسین شاکر


آقای دکتر محسن عباسی


آقای دکتر سعید عباسی

مرکز آموزش درمانی شهدای هفتم تیر
abbasi.siums.ac.ir
آقای دکتر داود فارسی

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
farsi.diums.ac.ir
خانم دکتر فاطمه محمدی


خانم دکتر سیده مهسا محمودی نژاد دزفولی


آقای دکتر غلامرضا معصومی

مرکز آموزش درمانی فیروزگر
masomi.ghiums.ac.ir
آقای دکتر مانی مفیدی

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
mofidi.miums.ac.ir
آقای دکتر رضا مصدق

مرکز آموزش درمانی فیروزگر
آقای دکتر بابک مهشیدفر


خانم دکتر سمیرا وزیری

مرکز آموزش درمانی فیروزآبادی
vaziri.siums.ac.ir
آقای دکتر محمدرضا یاسین زادهمشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها