دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • پیوندهای مفید

فهرست افراد


آقای دکتر حسن اتوکش
مدیر گروه
مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
خانم دکتر فریده ابراهیمی تاج

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
آقای دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
choobdar.fiums.ac.ir
خانم دکتر فهیمه احسانی پور

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
خانم دکتر خدیجه ارجمندی رفسنجانی

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
آقای دکتر عبدالرضا استقامتی

مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی
esteghamatiiums.ac.ir
خانم دکتر لادن افشارخاص

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
آقای دکتر داود امیر کاشانی

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
amirkashani.diums.ac.ir
خانم دکتر شهلا انصاری دماوندی

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
ansaridamavandi.shiums.ac.ir
آقای دکتر غلامرضا باهوش مهدی آبادی

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
bahoush.ghiums.ac.ir
آقای دکتر آرش بردبار

مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی
bordbar.aiums.ac.ir
آقای دکتر محمد حسن بمانیان

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
آقای دکتر احمد بهرامی

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
خانم دکتر آذیتا توسلی

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
آقای دکتر بهنام ثبوتی

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
آقای دکتر سید عباس حسنی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
خانم دکتر نسرین حسینی نژاد

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
خانم دکتر رزیتا حسینی شمس آبادی

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
آقای دکتر بهزاد حقیقی اسکی

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
haghighiacki.biums.ac.ir
خانم دکتر نسرین خالصی

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
خانم دکتر نسترن خسروی رستمی

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
khosravirostami.niums.ac.ir
آقای دکتر محمد رادگودرزی

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
radgoudarzi.miums.ac.ir
خانم دکتر ناهید رحیم زاده

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
خانم دکتر مریم رزاقی آذر

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
razzaghyazar.miums.ac.ir
خانم دکتر فرزانه روحانی

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
rohani.fiums.ac.ir
خانم دکتر مریم سابوته

مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی
آقای دکتر حسین سعیدی

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
saeidi.hoiums.ac.ir
خانم دکتر فهیمه سهیلی پور

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
خانم دکتر شیرین سیاح فر

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
خانم دکتر مهناز صادقیان

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
خانم دکتر شیما صالحی

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
salehi.shiums.ac.ir
خانم دکتر زهرا صدر

مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی
خانم دکتر الهام طلاچیان

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
talachian.eiums.ac.ir
خانم دکتر صبا عرشی

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
خانم دکتر رویا عیسی تفرشی

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
آقای دکتر محمد فرانوش

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
آقای دکتر مرتضی فلاح پور

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
fallahpour.miums.ac.ir
خانم دکتر ماندانا کشاکی

مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی
kashaki.miums.ac.ir
خانم دکتر پگاه کریمیان

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
آقای دکتر مجید کلانی

مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی
kalani.miums.ac.ir
خانم دکتر پریسا محققی

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
mohagheghi.piums.ac.ir
آقای دکتر علی معذوری

مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی
mazuri.aiums.ac.ir
آقای دکتر آرمن ملکیان طاقی

مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی
آقای دکتر علی منافی اناری

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
manafianari.aiums.ac.ir
خانم دکتر سمیرا مهرعلیزاده

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
خانم دکتر سهیلا مهدوی نیا

مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی
آقای دکتر امیر احمد میربلوک

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
آقای دکتر علیرضا ناطقیان

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
nateghian.ariums.ac.ir
آقای دکتر محمد نبوی

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
nabavi.miums.ac.ir
خانم دکتر شهربانو نخعی

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
خانم دکتر ثمیله نوربخش

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
خانم دکتر الهه نوروزی

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
norouzi.eiums.ac.ir
خانم دکتر آذر نیک آور

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
آقای دکتر محمد وفایی شاهی

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
vafaeeshahi.miums.ac.ir
خانم دکتر نکیسا هومن
معاون پژوهشی مرکز
مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
hooman.niums.ac.ir
آقای دکتر عزیزاله یوسفی

مرکز آموزش درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
yousefi.aliums.ac.ir
خانم دکتر زهرا کریمیان

مرکز آموزش درمانی حضرت علی اصغر (ع)
خانم دکتر مونا نوربخش

مرکزآموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع)
آقای دکتر محمود سلطانی گرد فرامرزی

مرکزآموزش درمانی فیروزآبادی

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها