دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • پیوندهای مفید

فهرست افراد


آقای دکتر محمد فرهادی
مدیر گروه
مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
farhadi.miums.ac.ir
آقای دکتر غلامرضا بیاضیان
معاون پژوهشی مرکز
مرکز آموزش درمانی فیروزآبادی
bayazian.giums.ac.ir
آقای دکتر علی محمد اصغری
ریاست دانشکده پزشکی
مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
asghari.amiums.ac.ir
آقای دکتر فرزاد ایزدی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
eizadi.fiums.ac.ir
آقای دکتر اصلان احمدی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
ahmadi.aiums.ac.ir
آقای دکتر حسام جهاندیده ثابت

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
ahandideh.hiums.ac.ir
آقای دکتر احمد دانشی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
daneshi.aiums.ac.ir
آقای دکتر محمد مهدی سالم

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
salem.mmiums.ac.ir
آقای دکتر فربود کلانتری طراری

مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی
آقای دکتر علیرضا محبی
معاون آموزشی مرکز
مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
mohebbi.ariums.ac.ir
آقای دکتر صالح محبی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
mohebbi.saiums.ac.ir
آقای دکتر محمد محسنی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
mohseni.moiums.ac.ir
آقای دکتر شباهنگ محمدی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
mohammadi.shiums.ac.ir
آقای دکتر مجتبی ملکی دلارستاقی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
آقای دکتر عبدالله موسوی

دانشکده توانبخشی
آقای دکتر شاهین رجائیه

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
rajaeih.shiums.ac.ir

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها