دکتر نیوشا شهیدی صادقی

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تماس:86703428 -88602218

 

معاونت اداری و مالی دانشکده پزشکی مسئول نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی ، قراردادها ، امور ساختمانی ، تأسیساتی ، خدماتی ، پیش بینی

بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز ، برقراری نظام امور اداری مطلوب و اجرای دقیق ضوابط و مقررات اداری و مالی دانشگاه می باشد . این معاونت متشکل از امور اداری ،امور مالی ،حوزه راهبردی و تجهیزات پزشکی می باشد.
 

  رئوس برنامه های معاونت اداری و مالی دانشکده پزشکی
  • پیگیری درآمد و راهکارهای کسب درآمد در دانشکده پزشکی
  • پیش بینی اعتبارات دانشکده و نظارت بر هزینه ها از نظر ملزومات اداری، فنی، آموزشی و ..
  • برقراری ارتباط بین گروه های علوم پایه و بالینی و تعامل بین آن ها به طوریکه به درآمدزایی منجر شود.
 
 
 
 
 


Template settings