معـاون امـور اداری

سرکـار خانـم معصـومه فـرج زاده

مدرک تحصـیلی: فوق لیسـانس مدیـریت بازرگانی

 

شرح وظایف :

 

 • سیاست گذاری در زمینه اجرای برنامه های مربوطه به نظام استخدامی، برنامه ریزی،آموزش و بهسازی منابع انسانی و بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان
 • برنامه ریزی برای تامین و توزیع مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط در راستای سیاست های ابلاغی
 • پیگیری و نظارت در امر استخدام،جذب و به کار گیری کارکنان
 • راهنمایی مراجعین (هیات علمی و غیر هیات علمی)در زمینه قوانین مقررات و دستورالعمل ها بر حسب وظایف اداره مربوطه
 • تشخیص احراز شرایط بازنشستگی و حقوق وظیفه مستخدمین فوت شده
 • تهیه و تدوین بانک اطلاعات نیروی انسانی اعم از رسمی،پیمانی،طرحی،قراردادی و...
 • نیاز سنجی منابع انسانی،پیگیری و اخذ مجوز استخدامی
 • صدور کلیه احکام حقوقی کارکنان اعم از اشتغال،ترمیم حقوق، برقراری حقوق و مزایا،ماموریت آموزشی ترفیع،انتصابات،اضافه کار و سایر موارد مربوطه با رعایت قوانین و مقررات جاری
 • تهیه و تنظیم اجرای خدمات آماری مربوط به منابع انسانی و مورد نیاز موسسه و نظارت برحسن اجرای آن
 • پویا نمودن سیستم اطلاع رسانی صحیح و مناسب مرتبط با ارباب رجوع
 • مشارکت فعال در کانون های تصمیم گیری مرتبط با حوزه مدیریت منابع انسانی

 

 

Template settings