دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • پیوندهای مفید

نظرسنجی‌

باتوجه به حرکت دانشگاه به سمت دانشگاه نسل سوم میزان آشنایی شما با این دانشگاه در چه حد است؟
به هیچ وجه
تاحدودی
متوسط
زیاد