اهداف دانشکده پزشکی


اهداف کوتاه مدت:

  1. ارتقاء فرآیندهای ارزشیابی و بازنگری برنامه درسی کلیه مقاطع دانشکده پزشکی
  2. افزایش مهارتهای عملکردی فارغ التحصیلان پزشکی عمومی
  3. تشویق و افزایش تحقیقات کاربردی بر اساس نیازهای جامعه و خلق ثروت
  4. ایجاد شناسه و لاگ بوک الکترونیکی برای نظارت هر چه بهتر کلیه دستیاران فراگیران بالینی
  5. نظارت بر عملکرد و ارتقاء حمایتهای لازم از اعضای هیات علمی و دانشجویان برای بهبود کیفیت فرآیند آموزش
  6. تشکیل کارگروه­های مختلف مشاوره ای و اطاقهای فکر مرکب از مدیران گروه و روسای بیمارستانی جهت هم اندیشی تسهیل رفع نقایص عملکردی

 
اهداف بلند مدت:

  1. توسعه فضای فیزیکی جهت ارتقاء آموزش و ارزشیابی فراگیران
  2. راه اندازی رشته ها و دوره های جدید با توجه به نیاز جامعه و امکانات مراکز آموزشی متناسب با برنامه های توسعه کشور و منابع در اختیار
  3. هدایت سازو کارهای آموزشی به سمت تکنولوژی دیجیتال و آموزش و آزمونهای الکترونیک و فعال کردن سامانه الکترونیک دانشکده متناسب با برنامه های توسعه کشور و منابع در اختیار
  4. پاسخگویی اعضای هیات علمی و کارکنان به نیازهای بهداشتی-درمانی جامعه و تربیت نیروی انسانی با رویکرد پاسخگویی به نیازهای جامعه و آموزش همگانی

 

 

Template settings