رئیس دانشکده پزشکی

 
 
دکتر سیدمرتضی باقری 
متخصص رادیولوژی
رتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک:
 


مسئول دفتر: رقیه پور محمد

شماره تماس :۸۸۶۰۲۲۱۲- ۸۶۷۰۳۴۰۳ داخلی ۳۴۰

Template settings