آشنایی با معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی

این معاونت وظیفه برنامه ریزی، نظارت، ارزشیابی و اجرای کلیه برنامه های آموزشی تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ موجود را منطبق با کوریکولوم های مصوب بعهده دارد و نیز در اجرای دقیق کلیه دستورالعملهای آموزشی ابلاغی از وزارت متبوع و دانشگاه اهتمام می ورزد.  همچنین مسئولیت راه اندازی و توسعه رشته های جدید تخصصی، فلوشیپ و فوق تخصصی دانشکده پزشکی را منطبق با قوانین موجود بعهده دارد. این معاونت وظیفه برنامه ریزی اجرای ارزیابی درونی برنامه های آموزشی و ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی و تشکیل کمیته پشتیبانی در خصوص عملیاتی کردن نتایج ارزیابی برنامه ها را بعهده داشته و وظیفه برنامه ریزی و تقویت ارزشهای انسانی و حرفه ای گری در فرآیند آموزشی تخصصی، فلوشیپ و فوق تخصصی را دارا است. همچنین برگزاری آزمون های فلوشیپ، ارتقاء و گواهینامه تا مرحله اعلام نتایج و همکاری با وزارت متبوع در برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی و فوق تخصصی و نیز نظارت بر آزمون های دوره ای کلیه گروه های بالینی را مدیریت نموده و برگزار می نماید. 

Template settings