رئیس دانشکده پزشکی

 
 
رئیس دانشکده :  دکتر سیدمرتضی باقری 
متخصص رادیولوژی
رتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: bagheri.m@iums.ac.ir

 

مسئول دفتر: رقیه پور محمد

شماره تماس :۸۸۶۰۲۲۱۲- ۸۶۷۰۳۴۰۳ داخلی ۳۴۰۳
Template settings