کارکنان واحد کارگزینی دانشکده پزشکی

شماره تماس داخلی

شماره تماس مستقیم

مسئولیت

سمت

نام و نام خانوادگی

3442

88602223

سرپرست کارگزینی

سرپرست کارگزینی

خانم سمیه رهبری

3447

86703447

امور پرسنلی-هیئت علمی

کارشناس اداری

خانم زهرا چهاروطنی

3443

86703443

حضور و غیاب

کارشناس

خانم مهسا توکلی

3444

86703444

امور بازنشستگی

کارگزین

آقای محمدرضا کشوری

3444

86703444

امور بازنشستگی

کارگزین

خانم فرزانه مقامی زاده

3441

86703441

ارزشیابی-مکاتبات

کارگزین

خانم فریبا حدادی

3441

86703441

پرسنلی-مکاتبات

کارگزین

خانم الهام صبور

3440

86703440

بایگان کارگزینی

بایگان

آقای مجید تمدنی

 

 

 

Template settings