معرفی کمیته:

 


دستورالعمل

لطفا جهت انجام فرایند ارزشیابی برنامه درسی پزشکی عمومی بر اساس پرسشنامه ها و سنجه های پیوست، مراحل زیر انجام گیرد:

  1. -    ابتدا پرسشنامه پیوست توسط اعضاء هیئت علمی گروه تکمیل و نتایج استخراج گردد.
  2. -    سپس سنجه ها بر اساس نتایج به دست آمده از پرسشنامه فوق و مستندات موجود در گروه، توسط مدیر گروه تکمیل شود.
  3. -    سنجه ها و پرسشنامه های تکمیل شده جهت تحلیل نهایی به گروه ارزشیابی درونی عودت داده شود.

 

Template settings