مسئول کمیته شبیه سازی در آموزش پزشکی:

دکتر امین جهانبخشی – عضو هیات علمی گروه جراحی اعصاب

 

Template settings