کارکنان واحد فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

شماره تماس داخلی

شماره تماس مستقیم

مسئولیت

سمت

نام و نام خانوادگی

3234

86703234

مسئول  واحد

کارشناس رایانه

مهندس هدی عالی

3235

86703235

راهبر اتوماسیون

کارشناس رایانه

مهندس زهرا عظیمی

3235

86703235

راهبر اتوماسیون

کارشناس رایانه

مهندس مرضیه نصرالهی

3234

86703234

کارشناس رایانه

کارشناس رایانه

مهندس نرگس شکوری

3210

86703210

مسئول مرکز کامپیوتر

کارشناس رایانه

مهندس علی اکبر غریبیان

 

 

 

 

مرکز رایانه

Template settings