مدارک لازم جهت ارتقاء مرتبه

 

 • اخذ امتیاز فعالیت های فرهنگی (ماده ۱) از کمیسیون ماده یک دانشگاه (جهت اخذ امتیاز مربوطه، مدارک ذیل را به معاونت آموزشی دانشگاه تحویل دهید)
 • جداول شماره ۱ الی ۹ ارتقاء - گواهی کارگاه های فرهنگیآخرین حکم حقوقی - اولین حکم حقوقی - حکم ارتقاء به دانشیاری جهت ارتقاء به استادی - احکام تبدیل وضعیت خدمت تمام وقت / تمام وقت جغرافیایی (در صورت وجود) - یک قطعه عکس - گواهی همکاری در بحران کرونا طبق فرمت ارسالی به گروه های آموزشی (در صورت وجود)  و سایر مدارک مرتبط با فعالیت های فرهنگی
 •  اخذ تائیدیه هیئت اجرایی جذب اعضاء هیئت علمی دانشگاه
 • اخذ تائیدیه شرکت در کارگاه های روش تحقیق مقدماتی- روش تدریس مقدماتیدوره های توانمندسازی دانشگاهی (حداقل دو کارگاه) و نحوه استفاده از منابع الکترونیک از EDC (کارگاه ها باید مربوط به بازه زمانی مرتبه فعلی باشند)
 • تسلط به زبان خارجی به تناسب رشته مربوطه (طبق لینک شرایط عمومی ارتقاء)
 •  نامه رسمی موافقت مدیر گروه
 •  نامه رسمی شورای بیمارستان (اعضاء هیئت علمی بالینی( -اولین و آخرین حکم (برای ارتقاء به مرتبه دانشیاری)/ حکم ارتقاء به دانشیاری و آخرین حکم (برای ارتقاء به مرتبه استادی)-  کپی (شناسنامه، کارت ملی) و یک قطعه عکس
 •   جداول ارتقاء تکمیل و تایپ شده (به صورت دفترچه سیمی شده) که به امضاء مدیر گروه و عضو هیئت علمی رسیده باشد

(فرم های تکمیل شده دست نویس و یا مخدوش (دارای خط خوردگی، لاک گرفتگی و...) فاقد اعتبار بوده و لذا از پذیرش و ثبت آن در کمیته منتخب دانشکده خودداری می شود.)

 •  در صورت وجود فعالیت های دانش پژوهی، ارائه گواهی مربوطه از سامانه ملی فعالیت های نوآورانه و دانش پژوهی آموزشی وزارت بهداشت
 •  وجود حداقل یک مقاله چاپ شده انگلیسی تحقیقی ایندکس شده در ISI یا PubMed  به عنوان نویسنده اول یا مسئول (جهت ارتقاء از استادیاری به دانشیاری)
 •   وجود حداقل سه مقاله چاپ شده انگلیسی تحقیقی ایندکس شده در ISI یا PubMed به عنوان نویسنده اول یا نویسنده مسئول (جهت ارتقاء از دانشیاری به استادی)
 •  حداقل 7.5 امتیاز از مقالات Original به زبان خارجی (جهت ارتقاء از استادیاری به دانشیاری(
 • حداقل 15 امتیاز از مقالات خارجی Original (جهت ارتقاء از دانشیاری به استادی)
 • وجود حداقل 3 مقاله خارجی Original در پرونده (جهت ارتقاء از استادیاری به دانشیاری(
 • وجود حداقل 5 مقاله خارجی Original در پرونده (جهت ارتقاء از دانشیاری به استادی)
 •  مشارکت در انتشار حداقل شش مقاله جهت ارتقاء از استادیاری به دانشیاری
 •  مشارکت در انتشار حداقل هشت مقاله جهت ارتقاء از دانشیاری به استادی
 • وجود حداقل یک مقاله فارسی چاپ شده در هر مرتبه ارتقاء
 • یکی از موارد ذیل جهت ارتقاء به استادی:
 • وجود حداقل یکی از سه مقاله شرطی بند ۱2 با IF مساوی دو یا بالاتر
 • یکی از مقالات بند ۱2 حداقل ۲۰ ارجاع در Scopus داشته باشد.
 •  H-index حداقل ۶ از Scopus
 • هر سه مقاله بند ۱2 دارای IF حداقل ۱.۵ باشند
 •   سی دی، شامل فایل های های ( الف- فایل word تایپ شده جداول ارتقاء  ب- فایل pdf کلیه مقالات انگلیسی و فارسی که به ترتیب جدول 18 شماره گذاری شده باشند

       ج- یک قطعه عکس پرسنلی)

 •  مستندات مربوط به تک تک مقالات (پرینت مقاله کامل، پرینت محل ایندکس مقالات، پرینت IF، نامه پذیرش و متن مقاله پذیرش شده در صورت داشتن مقاله پذیرش شده)
 •  اخذ H-Index از سایت Scopus و) Google Scholar پیرو مصوبه مورخ ۸/۳/۹۵ هیئت ممیزه دانشگاه، از ابتدای مهر ماه سال ۹۵،  H-Index از سایت Scopus برای متقاضیان ارتقاء به دانشیاری حداقل ۳ و برای متقاضیان ارتقاء به استادی حداقل ۵ مورد قبول است.)
 • مستندات مربوط به پایان نامه ها (کپی صفحه اول پایان نامه و صورتجلسه دفاع) (امتیاز سرپرستی پایان نامه برای دانشیاری حداقل ۱۰ و برای استادی حداقل ۱۵ مورد قبول است)
 • تکمیل صحیح فرم مربوط به مقالات و خلاصه مقالات
 • وجود مستندات مربوط به خلاصه مقالات
 •  نامه داوری طرح های پژوهشی، پروپوزال، پایان نامه از معاونت پژوهشی دانشگاه/دانشکده (در صورت وجود)
 •  نامه داوری مقالات بر طبق تعداد از سر دبیر مجله (در صورت وجود)
 •  تائیدیه هیئت بورد یا هیئت ممیزه مرکزی یا معاونت پژوهشی وزارت بهداشت در صورت انجام فعالیت های خاص (ماده ۳ - بند ۸ آیین نامه ارتقاء)
 •  در صورت تالیف کتاب، اخذ گواهی امتیاز کتاب از شورای نشر دانشگاه (معاونت پژوهشی دانشگاه) به همراه اصل کتاب
 • مستندات مربوط به فعالیت های علمی – اجرایی (کپی ابلاغ ها از مراجع معتبر مربوطه)

 

لازم به ذکر است:

 

 •  ایمپکت فاکتور و ایندکس ذکر شده در سایت مجلات مورد قبول نیست و باید از دیتابیس مربوطه اخذ شود.
 •  وجود Dupplicate در مقالات منجر به تعویق بررسی پرونده بین شش ماه تا یکسال و درج در پرونده عضو هیئت علمی و حذف هر دو مقاله می شود.
 •  عضو هیئت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه، قبل از ارائه مدرک به واحد ارتقاء دانشکده، مقالات خود را با آخرین ویرایش فهرست نشریات نامعتبر خارجی ارزیابی و پس از حذف آن ها مدارک را تحویل نماید.
 •  سرپرستی پایان نامه های سایر دانشگاه ها به شرطی قابل محاسبه می باشد که مقاله ای از آن تولید شده باشد.
 •  مقاله منتج از پایان نامه شخص متقاضی مورد قبول نیست.
 • تحویل مدارک به منزله حائز شرایط ارتقاء بودن نیست و بعد از بررسی مدارک، نتیجه اعلام می گردد.
Template settings