اطلاعات مهم جهت دستیاران تخصصی جدیدالورود

 

آیین نامه دستیاری

فرایند دوره های چرخشی در داخل مراکز تابعه

دستورالعمل اجرایی  چهل و دومین دوره امتحانات ارتقا 1402دستیاری

دستورالعمل پیشنهادی نحوه محاسبه پرداخت مبتنی بر عملکرد دستیاران تخصصی

فرآیند تغییر رشته

کمیسیون پزشکی روش اجرائی

 کوریکولوم های آموزشی

آدرس سایت و سامانه های مهم

 

سامانه سمالایو                  

سامانه طبیب              

سامانه نقل و انتقالات                      

  آدرس سایت  دانشکده پزشکی                                   

کارگاه آموزشی  آشنایی با فرایندهای دستیاری

اخلاق حرفه ایی و ثبت  عنوان

اداره سلامت دانشجویی

اصول انجام مشاوره و پذیرش

اصول پرونده نویسی پزشکی

امور رفاهی دانشکده

اهمیت انجام تحقیق در پزشکی

ایزولاسیون

آشنایی با اداره  دستیاری دانشگاه

آشنایی با امور دستیاری دانشکده

دادن خبر بد

رضایت و برائت آگاهانه در پزشکی قانونی

روند ثبت موضوع پایان نامه

سلامت  روان

قصورپزشکی در پزشکی قانونی

قوانین بخش اورژانس

لیست کارگاهها1402  نهایی

معرفی درمانگاه و تشکیل پرونده سلامت

ملاحظات مقدماتی در پژوهش کد اخلاق

مهارت های ارتباطی

Template settings