معرفی اعتبار بخشی

           برنامه اعتبار بخشی تحولی عظیم درمدیریت خدمات سلامت کشور است وبه عنوان یکی از معتبرترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت جهانی روزافزون در بخش سلامت  و هماهنگ با سایر اولویت های وزارت متبوع همچون حاکمیت بالینی ، ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار ، همگام با استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و توجه به زیر ساخت های پژوهشی به ویژه در زمینه رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقای کیفیت خدمات سلامت  می باشد همچنین  اعتبار بخشی تعهدی آشکار در جهت بهبود کیفیت وایمنی مراقبت از بیمارو اطمینان از محیط مراقبتی ایمن همراه با  فعالیت مستمر برای کاهش خطراتی که بیماران و کارکنان را تهدید می کند فراهم می آورد.                                                                                                                                                                        

از آنجائیکه بارزترین حقوق انسان ها حق ایمن بودن از  خطرات و  آسیب ها هنگام دریافت خدمات است لذا اساسی ترین هدف از اهداف اعتبار بخشی تامین ، حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار ، همراهان و کارکنان می باشد از دیگر اهداف اعتبار بخشی می توان به موارد ذیل اشاره ای داشت                                                                                                               
  
ارتقای مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه دربیمارستان                                                                                                          
    تضمین ایمنی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت
   
اجرای فرآیندهای درمانی مبتنی بر استاندارد و در نظر گرفتن پیامدهای سلامت
  
یاری رساندن به مدیران و رهبران بیمارستان در عمل به وظایف خطیر خود در حوزه مراقبتی
   ایمنی و بیمار محوری در کنار ارتقای کیفیت خدمات
 
پیگیری مراتب اجرایی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در سطح بیمارستان
 بازدید و پایش افدامات  انجام شده بیمارستان ها از نظر مستندات اعتبار بخشی

اعتباربخشی

Template settings