سمت

نام و نام خانوادگی

راه‌های ارتباطی

رئیس کمیته اخلاق

دکتر سید مرتضی باقری

88602212

86703403

.bagheri.m@iums.ac.ir

دبیر کمیته اخلاق

دکتر مینا فروزنده

86703346

foruzandeh.m@iums.ac.ir

کارشناس مسئول کمیته اخلاق

سید حسن ارکیان

86703083

عضو کمیته اخلاق

دکتر سید آرش طهرانی بنی‌هاشمی

tehrani.a@iums.ac.ir

عضو کمیته اخلاق

دکتر غلامرضا ایراجیان

irajian.gh@iums.ac.ir

عضو کمیته اخلاق

دکتر مجیدرضا خلج زاده

khalajzadeh.mr@iums.ac.ir

عضو کمیته اخلاق

دکتر علی مجیدپور

majidpour.a@iums.ac.ir

عضو کمیته اخلاق

دکتر حبیب محمدنژاد چاوشی

mohammadnejad.h@iums.ac.ir

عضو کمیته اخلاق

دکتر نازنین مجتبوی

mojtabavi.n@iums.ac.ir

عضو کمیته اخلاق

دکتر اعظم جعفرپور

--------

عضو کمیته اخلاق

دکتر مژگان عبدالعلی

--------

Template settings