آقای اقبال صفائی

مسئول  انبار

شماره تماس :867030313

 داخلی:3013

 

 

شرح وظایف انباردار

 • کسب دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
 • تحویل گرفتن اجناس خریداری شده و مورد نیاز دستگاه و رسیدگی طبق اسناد و مدارک خرید
 • صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن کالا
 • صدور حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا
 • صدور حواله مرجوعی،برگشت از خرید و سایر فرمهای مشابه
 • مراقبت و نگهداری کالاها از سرقت،صدمه و حادثه
 • صدور برگ درخواست خرید کالا در صورت لزوم
 • ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادره در دفاتر و کارتهای انبار
 • طبقه بندی و تنظیم و کدگذاری کالا و اجناس
 • ارائه گزارشات لازم به مقامات مافوق
 • بایگانی اسناد و مدارک مربوط به انبار و تهیه کارت برای هر یک از اقلام انبار
 • به طور کلی انباردار باید اصول و روشهای نوین انبارداری آشنا شده تا همیشه یک سیستم انبارداری کارا و به هنگام داشته باشد.
 • نگهداری لیست برداری و آمارگیری اموال موجود در واحد زیر مجموعه
 • اجرای سایر امور محوله طبق ابلاغ مقام مافوق.
Template settings