مسئول واحد: آقای اقبال صفایی

کارشناس واحد: آقای خوشبخت

شماره تماس مستقیم : 86703013    - داخلی 3013

                                                                               آدرس: طبقه 1- دانشکده پزشکی
 

 

شرح وظایف
 

       ثبت و صدور نامه های صادره

       نظارت بر اجناس و اموال خریدای شده از طرف کارپردازی و کنترل نمودن آنها

     صادر نمودن رسید انبار و حواله انبار اموالی و مصفی و تحویل دادن اموال های فوق به   درخواست کنندگان

       درخواست خرید نمودن کالاهای اموالی و مصرفی مود نیاز دانشکده

       ثبت رسیدها و حواله ها در نرم افزار نظام نوین و اکسل و دفاتر کل

 

 

Template settings