بازبینی طرح درس های گروههای بالینی و پایه

 

طرح درس گروههای بالینی و پایه دانشکده پزشکی در سال ۱۳۹۸ زیر نظر مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی وقت  با همکاری گروه آموزش پزشکی در قالب طرح تحقیقاتی مورد بازبینی قرار گرفت.
فرم واحدی توسط گروه آموزش پزشکی برای بازبینی طرح درس و دوره تدوین شد و در اختیار این مدیریت قرار گرفت. از گروههای آموزشی بالینی و پایه و زیر گروههای ماژور یک نفر نماینده به درخواست این مدیریت توسط مدیرگروه معرفی شدند.
نمایندگان گروههای آموزشی با در دست داشتن طرح درسها و طرح دوره های قبلی در کارگروه های مجزا که متشکل از نماینده هر گروه، مدیر EDO، نماینده گروه آموزش پزشکی و کارشناس EDO بودند شرکت و در جلسات توجیه می شدند و تیم بازبینی تا پایان کار همراه نمایندگان محترم بودند. پس از بازبینی طرح درسها و دوره ها مورد بازبینی، توسط گروه در اختیار فراگیران قرار گرفت.

 

Template settings