تقویم نیمسال اول 1403-1402

قابل توجه دانشجویان جدید الورود

محل برگزاری کلاس های دانشجویان جدیدالورود

کل دروس دوره علوم پایه

فرم درخواست دانشجو

فرآیند تحویل مدارک

برنامه هفتگی در نیمسال دوم 1403-1402 رشته پزشکی مقطع علوم پایه ترم 1 ورودی بهمن 1402

برنامه هفتگی و لیست دروس نیمسال دوم1403-1402 ترم 2-رشته پزشکی ورودی مهر 1402

برنامه هفتگی نیمسال دوم1403-1402 ترم 3ورودی بهمن1401 وترم4مهر1401 گروه ب

برنامه هفتگی و لیست دروس نیمسال دوم1403-1402 ترم 4 رشته پزشکی ورودی مهر 1401 گروه الف

برنامه آموزش پزشکی عمومی

برنامه آموزش دکتری عمومی

برنامه دروس ارائه شده مرحله مقدمات بالینی نیمسال اول تحصیلی1403-1402

لیست واحدهای رشته پزشکی مقطع مقدمات بالینی نیمسال اول1403-1402

 برنامه دروس نیمسال اول 1403-1402کارآموزی

برنامه امتحانات کارآموزی نیمسال دوم 1402-1401

چارت دروس و تعداد واحد کارآموزی

لیست ،شماره و گروه درس مربوط به مقطع کارورزی نیمسال اول1403-1402

 برنامه امتحانات در نیمسال دوم 1403-1402 رشته پزشــکی مقطع علوم پایه ترم دوم

 

 

 

 

 

Template settings