ترفیع هیئت علمی

 

واحد ترفیع، امور مربوط به پایه سالیانه اعضای هیات علمی را زیر نظر معاونت امور هیات علمی انجام می دهد. بر اساس مقررات موجود به اعضای هیات علمی در قبال هریک سال خدمت قابل قبول در اجرای فعالیت های هفت گانه یک پایه ترفیع اعطا می گردد.

ترفیع پایه براساس هفت فعالیت:

  • آموزشی
  • تحقیقاتی و فن آورانه
  • درمانی، مدیریتی
  • خارج از دانشگاه
  • کارآفرینی و خلق ارزش و ثروت
  • اجتماعی و فرهنگی

 می باشد و داشتن حدنصاب ساعت کارکرد نیز امری ضروری است. اعضاء هیئت علمی موظفند فعالیت های آکادمیک خود را به صورت ماهیانه و منظم در سیستم وارد کنند تا مورد ارزیابی قرار گیرد. هر عضو هیات علمی می بایست در طول یک سال، حداقل9 ماه اطلاعات مربوط به فعالیتهای آکادمیک خود را بر اساس تعاریف و روند تصریح شده در سیستم سعاد وارد کند. ترفیع صرفا بر مبنای آئین نامه و با استفاده از اطلاعات جمع شده از طریق سیستم سعاد و کسب حداقل امتیاز لازم (آموزشی، تحقیقاتی و فن آورانه با تاکید بر مقاله، کل)  صورت می گیرد.

 

Template settings