دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در نظر دارد از طریق اعلام فراخوان برای گروه های علوم پایه اقدام به جذب هیئت علمی تعهداتی نماید.

متقاضیان می بایست حداکثر تا روز شنبه مورخ 1403/2/1 نسبت به ارسال درخواست خود به همراه فرم تکمیل شده رزومه و مستندات، به گروه مربوطه اقدام نمایند. بدیهی است به درخواست های واصله بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

شماره تماس گروه ها جهت پاسخگوئی به سوالات در جدول ذیل قابل مشاهده است.

ردیف

گروه

گرایش

تعداد

جنسیت

شماره تماس گروه

1

فیزیک پزشکی

 

رادیوتراپی

1

مرد/ زن

86704568

پزشکی هسته‌ای

1

مرد/ زن

فراصوت

1

مرد/ زن

2

ایمنی شناسی

-

2

مرد/ زن

86703248

3

آموزش پزشکی

آموزش پزشکی

2

مرد/ زن

86703304

4

ویروس شناسی

ویروس شناسی

2

مرد/ زن

86703004

5

بیوشیمی

بیوشیمی بالینی

1

مرد/ زن

86703146

6

آناتومی

علوم تشریحی

1

مرد/ زن

86704569

7

فیزیولوژی

فیزیولوژی غدد-تنفس- گوارش

1

ترجیحا مرد

86704549

8

فارماکولوژی

فارماکولوژی پزشکی

2

مرد/ زن

86703174

 

Template settings