مسئول واحدخدمات

 آقای علی رمضانی

مسئول واحد نقلیه 

آقای مهدی حدادی

شماره تماس مستقیم :   86703152

-  داخلی 3035-3152


شرح وظایف 

  •  نظارت بر کلیه امور نقلیه
  • نظارت بر نظافت اتاق ها ، تجهیزات ، ملزومات و کلیه محیط های اداری و آموزشی دانشکده
  • اهتمام نسبت به مراقبت و نگهداری از تجهیزات و ملزومات دانشکده
  • نظارت بر تخلیه و انتقال کلیه ملزومات و تجهیزات اداری و آموزشی در ساختمان های دانشکده
  • آماده سازی محیط های دانشکده جهت برگزاری جلسات ، مراسم ها ، همایش ها و کلاسهای آموزشی
  • رسیدگی و نگهداری از گل و گیاههای داخل ساختمان های دانشکده
  • همکاری در توزیع ناهار در سلف اساتید
  • نظارت بر پذیرایی از مهمانان دانشکده
  • ارائه خدمات پذیرایی در جلسات ، همایش ها و مناسبت ها

 

Template settings