اطلاعات دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

 

توجه! طول دوره تحصیل برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ۳ سال و دکترای تخصصی ۴.۵ سال می باشد

 

رشته های مقطع کارشناسی ارشد

تعداد دانشجویان:
145

رشته های مقطع دکترای تخصصی

تعداد دانشجویان:
۱۵۸

دانشجویان رشته مجازی
 
تعداد دانشجویان:
36

انگل شناسی

انگل شناسی

آموزش پزشکی

آموزش پزشکی

آموزش پزشکی

 

ایمنی شناسی

ایمنی شناسی

 

قارچ شناسی

سالمند شناسی

 

فیزیک پزشکی

فیزیک پزشکی

 

ویروس شناسی

ویروس شناسی

 

آناتومی

بیولوژی تولید مثل

 

بیوشیمی بالینی

آناتومی

 

باکتری شناسی

بیوشیمی بالینی

 

ژنتیک انسانی

باکتری شناسی

 

فیزیولوژی

فارماکولوژی

 

فنآوری تصویر برداری پزشکی

فیزیولوژی

 

 

Template settings