نام و نام خانوادگی: علیرضا شریفی اعلم

 
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی

شماره تماس : 86703420

 

شرح وظایف:

 

 •  کسب خط مشی و دستورات لازم از مسئول مافوق و اجرای آنها طبق مقررات مربوطه به اموراداری.
 •  مطالعه و بررسی پرونده های پرسنلی واحد در زمینه های مورد نظر و اعلام نظر در مورد آنها در صورت نیاز.
 • تهیه و تنظیم برنامه های لازم در جهت هماهنگ نمودن فعالیتهای کارکنان تحت سرپرستی.
 • نظارت بر حسن عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و ارزشیابی عملکرد آنها و ارائه گزارش به مسئول مافوق.
 • انجام نظارت کلی بر اقدامات پرسنلی از قبیل استخدام آزمایشی ، انتصاب ، ترفیع مرخصی ها و سایر امور مشابه مطابق آئین نامه های مصوب.
 • بررسی و مطالعه گزارش های اداری واصله از کارکنان تحت سرپرستی و اعلام نظر کاشناسی در مورد آنها.
 • برسی روشهای مناسب ، ساده کردن مراحل ، انجام امور اداری از طریق حذف مراحل زائد و ارائه نتایج حاصله به مسئول مافوق.
 • بررسی و کنترل فرم های موجود مورد استفاده در واحد و طراحی  فرم های جدید با توجه به نیازهای پرسنلی کتابخانه.
 • شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف اداری و ارائه نظرات کارشناسی در صورت لزوم.
 • اعمال نظارت با انجام امور مکاتبات اداری واحد و پیگیری نتایج آن.
 • پیشنهاد انتصاب ،انتقال ، ترفیع ، تشویق و یا تنبیه کاکنان واحد به مقام مافوق جهت اتخاذ تصمیم لازم مطابق مقرات و قوانین مربوطه.
 • بررسی و اتخاذ تصمیم د مورد درخواست مرخصی ، مأمویت های اداری با آموزش کارکنان و سایر موارد مشابه با توجه به قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات لازم به مسئول مافوق در موارد فوق الذکر.
 • تهیه گزارش های لازم د مورد فعالیت ها و عملکرد واحد تحت سرپرستی و ارائه راه حل های مناسب برای رفع موانع و مشکلات موجود در جهت انجام بهینه امور.
 • نظارت لازم بر انجام حضور و غیاب کارکنان و ارائه پیشنهادات در این مورد.

رئیس امور اداری

Template settings