نام و نام خانوادگی :

 

شماره تماس: 86703467

 

شرح وظایف :
 

برنامه‌ریزی و سازماندهی عملیات مالی دانشکده

نظارت بر گردش عملیات مالی دانشکده

بهره‌گیری از نظام نوین مالی

مشارکت در تصمیم‌گیری، تامین و استفاده بهینه از منابع مالی

نظارت بر نحوه نگهداری حساب ریالی و تعدادی اموال دانشکده

تعبیر و تفسیر خط مشی مالی دانشگاه و اعلام آن به ادارات تابعه جهت اجرا

درخواست وجه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد گردش مالی دانشکده

نظارت بر حسن اجرای امور محوله به پرسنل حسابداری دانشکده

تدوین و نظارت بر اجرای صحیح مقررات ، دستورالعمل ها و روش های مصوب مالی و معاملاتی

اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی
تهیه و ارائه گزارش از فعالیت‌هابرای سرپرست مربوطه
فعالیت‌های راهبردی و ارائه طریق جهت پیشبرد امور مالی

رئیس امور مالی

Template settings