آقای ظهیر بخشی نژاد افشار 

مسئول رفاهی

شماره تماس:86703071 داخلی3071

 

شرح وظایف مسئول امور رفاهی

  • کسب خط مشی و دستور العملهای لازم از سرپرست مربوطه
  • پیشنهاد راهکارهای بهبود به مسئول مافوق
  • اطلاع رسانی در خصوص زمان بندی استفاده کارکنان از خدمات رفاهی و اقامتی
  • دریافت تقاضا وام و بررسی مدارک و ارسال معرفی نامه ها به بانک جهت کارکنان و اعضاء هیئت علمی
  • پاسخگوئی به همکاران و راهنمائی بصورت تلفنی و حضوری
  • جمع بندی متقاضیان استفاده از بیمه تکمیلی و ارسال به امور مالی و پیگیری
  • راهنمایی همکاران جهت استفاده از امکانات سایر دانشگاه های سراسر کشور
  • ارائه گزارشات لازم به مسئول مافوق
  • پیگیری کارت چند منظوره سامان پرسنل و اعضاء هیئت علمی جدید الورود از دانشگاه
  • انجام سایر امور محوله از طرف مسئول مافوق

 

Template settings