نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس تصویر
دکتر یاسر لبافی نژاد معاون دانشجویی و فرهنگی -مسئول روابط عمومی 86703423
مرجان خرم دره کارشناس روابط عمومی 86703437
Template settings