شرح وظایف کارشناس خدمات آموزشی

 

 • کسب خط مشی و دستور العملهای لازم از معاونت آموزشی و رئیس بیمارستان
 • بررسی نامه های وارده از معاونت آموزشی و پیگیری آنها
 • تهیه پیش نویس نامه ها و بخشنامه های لازم
 • نظارت در توزیع نامه ها و بخشنامه ها و یا برنامه های آموزشی
 • تنظیم جلسات آموزشی و تهیه صورتجسات
 • اجراء و پیگیری موارد مطرح شده در جلسات
 • برنامه ریزی کلاسهای تئوری دانشجویان ، اطلاع به اساتید ، نظارت بر اجرا
 • هماهنگی امتحان عملی پایان ترم – تعیین ژوری ، احتساب نمرات ، حضور و غیاب دانشجویان ، تشکیل کارنامه و ارسال نمرات به دانشکده پزشکی
 • معرفی دانشجویان  بطور هفتگی یا ماهانه  (طبق ضوابط گروه آموزشی) به اساتید
 • معرفی دانشجویان ، ( طبق برنامه تنظیمی ) به بخش ها
 • نظارت و کنترل حضور و غیاب دانشجویان و اعلام غیبت ها به دانشکده پزشکی
 • اعلام گواهی انجام کار و نمرات آنان به گروه آموزشی و دانشکده پزشکی
 • همکاری و هماهنگی آموزشی با گروه آموزشی
 • پیگیری نامه های وارده از معاونت آموزشی بیمارستان
 • تهیه پیش نویس نامه ها و بخشنامه های لازم
 • تنظیم جلسات آموزشی و تهیه صورتجلسات
 • پیگیری موارد مطرح شده در جلسات
 • هماهنگی های لازم درمورد برنامه ها ی امتحانی کلیه دانشجویان
 • همکاری و هماهنگی در تنظیم برنامه های آموزشی با گروه آموزشی
 • راهنمایی و پاسخگویی به مراجعین واحد آموزشی
 • انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می شود.Template settings