صغری آتش بهار کارشناس EDO

 شماره تماس:88602208-86703411

 

شرح وظایف:

 • تهیه و ارائه گزارش فصلی برای EDC  دانشگاه
 • تهیه و ارائه برنامه عملیاتی واحد در ابتدای هر سال
 • انجام اعتبار بخشی دانشکده پزشکی با هماهنگی معاونتهای دانشکده
 • همکاری در اعتباربخشی پزشکی عمومی
 • برنامه ریزی،  برگزاری و اجرای کارگاههای توانمند سازی اساتید
 • مطالعه بخشنامه ها و دستورالعملها و اجرای دستورات
 • تهیه گزارش از فعالیتها، پیشرفت ها و مقررات برای سرپرست مربوطه
 • برگزاری و شرکت در جلسات  مختلف مربوط به EDO  و EDC
 • همکاری مستقیم با EDC دانشگاه و انجام امور محوله در موارد مختلف (توانمندسازی، جشنواره وثوق، جشنواره مطهری، . .. )
 • رابط دانشکده پزشکی با دانشگاه در خصوص برنامه های آموزش مجازی
 • رابط دانشکده پزشکی در مرکز آموزش مداوم دانشگاه
 • تهیه و تنظیم دعوتنامه ها، صورتجلسات، نامه های اداری
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق

 

 

 

Template settings