شرح وظایف کارشناس سمعی و بصری

 • کسب خط مشی و دستور العمل های لازم از مافوق
 • مطالعه دستورالعمل ها و ضوابط صادره از مراجع ذیصلاح
 • نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنان
 • مطالعه وجمع آوری اطلاعات دررابطه با نیاز ها وفعالیت های آموزشی سمعی و بصری وگزارش به مافوق
 • شرکت در سمینارها و نمایشگاه های سمعی و بصری به منظور آگاهی از پیشرفت های وسایل و پدیده ها تازه سمعی و بصری و گزارش به مافوق
 • تنظیم و تدوین برنامه های آموزشی لازم جهت کارکنان تحت سرپرستی
 • همکاری با اعضاء هیئت علمی ، کارشناسان و یاگروههای آموزشی دانشکده ها در زمینه استفاده از وسایل سمعی و بصری در امرآموزش، کارگاهها ، سمینارها و همایشها درصورت ارجاع مافوق
 • پیشنهاد تهیه وسایل مورد نیاز سمعی و بصری و یا تعمیر آنها به مافوق
 • نظارت و همکاری در بکارگیری وسایل سمعی و بصری به منظور تجهیز سالن سمینارها و مجالس و گردهمائیهای علمی آموزشی در صورت ارجاع مافوق
 • تهیه گزارش از فعالیتها، پیشرفتها و مشکلات جهت مافوق
 • ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی و بازآموزی مربوطه
 • ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین و تکریم آنان
 • انجام سایر اموریکه در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود.
Template settings