شرح وظایف مسئول دبیرخانه

  • کسب خط مشی و دستور العملهای لازم از سرپرست مربوطه
  • پیشنهاد راهکارهای بهبود به مسئول مافوق
  • ثبت اطلاعات اسناد و نامه ها و اختصاص تاریخ و شماره به نامه ها
  • ارجاع نامه به مسئول مربوطه از طریق سیستم اتوماسیون اداری
  • بایگانی صحیح اسناد موجود در دبیرخانه سازمان
  • ثبت کلیه نامه های ورودی و خروجی
  • ارتباط با سایر واحدها در خصوص نامه های سیستم اتوماسیون اداری
  • ارائه گزارشات نامه های وارده و صادره و فعالیت های دبیرخانه به مسئول مافوق
  • تنظیم درخواست خرید جهت ملزومات مورد نیاز دبیرخانه
  • انجام سایر امور محوله از طرف مسئول مافوق
Template settings