شرح وظایف نامه رسان

  • دریافت نامه ها و احکام حقوقی کارکنان ، پرونده ها ، دعوتنامه ها ، روزنامه ها ، نشریات ،  کتب ، جزوات ، امانات و ارسال و توزیع آنها بین افراد واحدهای مختلف و اخذ رسید در صورت لزوم
  • اقدام در پست کردن نامه ها و یا ارسال محمولات و امانات از طریق شرکت پست و یا در صورت لزوم تحویل در محل طبق نشانی گیرندگان
  • ثبت مشخصات نامه ها، نشریات وارده در دفاتر مربوطه و تحویل آنها
  • تحویل گرفتن انواع نامه ها، مدارک و احکام مهم محرمانه و فوری و نظایر آنها از سازمانهاو واحدهای مرتبط
  • حمل و توزیع انواع مکاتبات و مدارک و محمولات و امانات در خارج از محل کار با وسیله نقلیه مناسب در شهر
  • ارائه مکاتبات و نشریات و نظایر آن که بنا بعللی به گیرندگان مربوطه تحویل نشده است
  • گزارش کامل موارد تحویل نشده با ذکر علت به واحد مربوطه
  • مراقبت و جلوگیری از مفقود شدن اسناد و مدارک و امانتهای پستی
  • مراقبت در استفاده صحیح از وسیله نقلیه بمنظور جلوگیری از استهلاک بی رویه آن
  • مراقب در جهت حفظ سوابق محرمانه در حدود وظایف

انجام سایر اموریکه در حدود وظایف از طرف سرپرست ارجاع می گردد.

Template settings