مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش:

خانم دکتر هلن درگاهی
 استادیار گروه آموزش پزشکی
 

تعریف مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی    
دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی (EDO) در سال 1384 با هدف ارتقاء کیفیت آموزش راه اندازی و در سال 1392 در دانشگاه علوم پزشکی ایران به معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی ارتقا یافته و فعالیت های خود را در حیطه های برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی، نوآوری و پژوهش در آموزش، توانمند سازی اعضاء هیئت علمی  ادامه خواهد داد. این معاونت ایجاد ارتباط مناسب بین مرکز توسعه و مطالعات دانشگاه از یک سو و دفاتر توسعه آموزش پزشکی ییمارستانی و گروه های آموزشی از سوی دیگر را برعهده دارد
 
 

اهداف پیوسته
 
برنامه ریزی آموزشی
 • ارائه مشاوره و همکاری در تدوین برنامه های آموزشی گروه های آموزشی با مشارکت EDC
 • همکاری و ارائه مشاوره درتدوین وبه روزرسانی طرح درس و دوره های آموزشی در مقاطع مختلف (پزشکی عمومی، تخصصی، فوق تخصصی، فلوشیپ و تحصیلات تکمیلی) و بازنگری آن ها
 • عضویت و مشارکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده پزشکی
 • ارائه گزارش مستمر عملکرد به EDC دانشگاه
 • رابط اعتباربخشی موسسه ای و آموزش و مشاوره در حیطه های مختلف اعتباربخشی به واحدهای مربوطه در دانشکده پزشکی

 
 
ارزشیابی

 • ارائه مشاوره و همکاری در تدوین و توسعه برنامه های ارزشیابی اعضای هیئت علمی، فراگیران، برنامه های درسی ، گروه های آموزشی و به روز رسانی آنها
 • مشارکت در ایجاد کمیته ارزشیابی و مشاوره در اهداف راهبردی ارزشیابی برنامه درسی
 • اجرای پروژه های حیطه ارزشیابی در موارد خاص با تامین بودجه دانشکده پزشکی

پژوهش در آموزش

 • ساماندهی، هدایت، پشتیبانی و توسعه امور مربوط به پژوهش در آموزش با مشارکت گروه آموزش پزشکی در حوزه دانشکده پزشکی
 • همکاری با EDC در اجرای پروژه های مشترک پژوهشی

توانمند سازی اعضاء هیئت علمی

 • نیازسنجی آموزشی و برگزاری دوره ها و کارگاه ها و جلسات توجیهی مورد نیاز  اعضای هیات علمی و ایجاد مشوق ها و زمینه لازم جهت شرکت اعضا از طریق مشارکت با EDC
 • برنامه ریزی و اجرای جلسات هم اندیشی اساتید در حیطه آموزش
 • مشارکت در توسعه برنامه های آموزش مجازی

 
 
 

اهداف کوتاه مدت
 
حوزه برنامه ریزی آموزشی

 • مشارکت با معاونت پزشکی عمومی و تخصصی در بازبینی و بازنگری برنامه آموزشی پزشکی عمومی و تخصصی

حوزه توانمند سازی اعضاء هیئت علمی

 • اجرای کارگاه های توانمند سازی در موضوعات مختلف مورد نیاز بر اساس نیازسنجی
 • همکاری در جهت برگزاری آزمونهای گروههای آموزشی به روشهای نوین

حوزه مرکز مهارتهای بالینی

 • توسعه و تجهیز مرکز مهارتهای بالینی جهت کارایی کامل این مرکز در اجرای کلاسهای آموزشی منظم  به روش سیمولیشن  آزمونهای آسکی و نیز آزمون صلاحیت حرفه ای کارورزان
 • مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشی گروههای بالینی

حوزه جشنواره ها

 • ایجاد ساز و کار مناسب در انتخاب نفرات برتر جشنواره های آموزش پزشکی در دانشکده پزشکی

حوزه جلب مشارکت اعضای هیات علمی

 • تشکیل کارگروههای مختلف در جهت نیل به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت به سرپرستی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی

 
اهداف دراز مدت
 

 • ایجاد شبکه پیوسته EDO  بیمارستانی با محوریت معاونت توسعه و برنامه ریزی آموزش پزشکی به منظور هم افزایی حداکثری نیروی انسانی و امکانات
 • ارتقاء کمی و کیفی پژوهش های صورت گرفته در حوزه آموزش از طریق تخصیص بودجه معین و سازو کار مجزا برای ارائه، تصویب و پشتیبانی طرح های پژوهشی مرتبط با تامین بودجه از دانشکده پزشکی و EDC
 • مجازی سازی دروس تعیین شده در کوریکولوم آموزش پزشکی عمومی تا سقف اختیار تعیین شده توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال 1399
 • ایجاد بیمارستان شبیه سازی با تجهیز کامل مرکز مهارتهای بالینی


 
برنامه عملیاتی معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی:
پژوهش در آموزش

 • ساماندهی، هدایت، پشتیبانی و توسعه امور مربوط به پژوهش در آموزش در حوزه دانشکده پزشکی
 • همکاری با EDC در اجرای پروژه های مشترک پژوهشی

حوزه توانمند سازی اعضاء هیئت علمی

 • اجرای کارگاه های توانمند سازی در موضوعات مختلف

حوزه مرکز مهارتهای بالینی

 • توسعه و تجهیز مرکز مهارتهای بالینی جهت کارایی کامل این مرکز در اجرای منظم آزمونهای آسکی و نیز آزمون صلاحیت حرفه ای کارورزان

حوزه ارزیابی آموزشی

 • آموزش فرآیند اعتباربخشی به واحدهای مختلف دانشگاه جهت بهبود انجام فرآیندها و مشارکت فعال در اعتباربخشی موسسه ای دانشکده پزشکی

 

Template settings