مدیر واحد ارزیابی و  اعتبار بخشی معاونت آموزش  پزشکی عمومی : سرکار خانم خدیجه اصلی خوش
مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
تلفن تماس : ۸۶۷۰۳۳۵۲

  شرح وظایف :
کسب خط مشی و دستورالعملهای لازم از سرپرست مربوطه                                                                                                                                
اجرای دقیق دستورات ابلاغ شده
مطالعه بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره از سوی مراجع ذیصلاح
 انجام بررسیهای لازم در زمینه عملیات و فعالیت های راهبردی و گزارش لازم به سرپرست مربوطه
 تطبیق و هماهنگی در زمینه مربوطه با توجه به استانداردهای آن و گزارش لازم
 انجام مطالعات و بررسیهای لازم در زمینه نیازها و ارائه پیشنهاد راه حلهای مربوطه
 همکاری با سایر کارشناسان واحدهای مربوطه بمنظور بهبود برنامه های راهبردی
 تهیه گزارش از فعالیت ها ، پیشرفت ها و مشکلات برای سرپرست مربوطه
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

Template settings