معاونت اداری و مالی دانشکده پزشکی مسئول نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی ، قراردادها ، امور ساختمانی ، تأسیساتی ، خدماتی ، پیش بینی

بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز ، برقراری نظام امور اداری مطلوب و اجرای دقیق ضوابط و مقررات اداری و مالی دانشگاه می باشد . این معاونت متشکل از امور اداری ،امور مالی ،حوزه راهبردی و تجهیزات پزشکی می باشد.

معاونت اداری و مالی

Template settings