سرپرست معاونت امور هیئت علمی: دکتر یاسر لبافی نژاد

تخصص : طب کار
 رتبه علمی : استاد

شماره های تماس: 86703401 - 88622592

ماموریت معاونت امور هیئت علمی، ساماندهی کلیه امور مرتبط با اعضاء هیئت علمی گروه های آموزشی دانشکده پزشکی در جهت استفاده کامل از پتانسیل ها و توسعه توانمندی های آنان در راستای ارتقاء کیفی و کمی آموزشی و پژوهشی جهت وصول به اهداف دانشکده و در راستای تحقق سیاست ها و برنامه های دانشگاه می باشد. شعار معاونت "پاسداشت جایگاه و منزلت اعضاء هیئت علمی و تجلیل از الگوهای اخلاقی حرفه ای" می باشد.


زیرمجموعه های این معاونت به شرح ذیل است:

 • اداره هیئت علمی
 • واحد ارتقاء
 • واحد ترفیع پایه
 • واحد ارزشیابی
 • واحد جذب

رئوس وظایف:

 • انجام امور اداری و استخدامی اعضاء هیئت علمی
 • انجام امور مرتبط با ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی
 • انجام امور مرتبط با ترفیع پایه اعضاء هیئت علمی
 • ارزشیابی اعضاء هیئت علمی
 • پیگیری امور رفاهی
 • انجام امور مدیران گروه
Template settings